Cigar EP Carrillo Encore Celestial

Cigar EP Carrillo Encore Celestial

Xuất xứ: Dominico

Chiều dài: 155.57 mm

Ring: 50

Hương vị: đất, cỏ, da ….